University of Calgary

Impacts of Health Insurance Benefit Design on Percutaneous Coronary Intervention Use and Inpatient Costs among Patients with Acute Myocardial Infarction in Shanghai, China

Authors

Yuan, Suwei
Liu, Yan
Li, Na
Zhang, Yunting
Zhang, Zhe
Tao, Jingjing
Shi, Lizheng
Quan, Hude
Mingshan Lu
Ma, Jin
Powered by UNITIS. More features.