University of Calgary

Soft budget constraints in China: Evidence from the Guangdong hospital industry

Authors

Eggleston, Karen
Shen, Yu-Chu
Mingshan Lu
Li, Congdong
Wang, Jian
Yang, Zhe
Zhang, Jing
Powered by UNITIS. More features.